Afgrænsning, afspærring og afskærmning af arbejdsområde


På arbejdsstedet må der ikke opholde sig andre personer end de, der udfører asbestarbejdet.
Arbejdsområdet skal afgrænses, og der skal opsættes advarselsskilt: “PAS PÅ! ASBESTARBEJDE. Ingen adgang for uvedkommende.”

Afskærmning ved nedrivning
Ved nedrivning, hvor asbeststøv forekommer i væsentligt omfang, skal arbejdsområdet afskærmes støvtæt. Dette gøres på følgende måde:

 • Afskærmning skal ske med telt eller lignende inddækning, der er støvtæt.
 • Adgang til det afskærmede sted må kun ske gennem 3-kammersluse.
 • Afskærmning og sluse skal etableres med undertryk, så støvet ikke spredes.
 • Udblæsningsluften skal filtreres via et godkendt filter mindst støvklasse HEPA 13 med afkast til det fri. Der anvendes en formstabil slange til afkastet.

Afskærmning og sluse må først fjernes, når slutrengøring inkl. udluftning har fundet sted og er kvalitetssikret.

Ved nedrivning og fjernelse af fx tagbeklædning af asbestholdige skiferplader kan det være vanskeligt at skabe støvtæt afskærmning med undertryk. Når pladerne forsigtigt løsnes, skal der mindst træffes følgende foranstaltninger:

 • Afskærmning med plast (mindst 0,15-0,2 mm tyk) under spær, hvor dette kan lade sig gøre.
 • Etablering af opsamlingsvugge ved tagfod.
 • Befugtning af tagfladen og affald.
 • Fjern mindre arealer ad gangen.
 • Affald emballeres tætsluttende.
 • Løbende oprydning og rengøring.
 • Slutrengøring med støvsugning af stillads og alle overflader på tagkonstruktionen, i loftrum m.v., der ikke har været effektivt afskærmet fra asbestarbejdet.
 • Etablering af et rent område, fx afskærmet repos før nedgangen fra stilladset, hvor overtræksdragt, sko og værnemidler rengøres med H-støvsuger og efterlades, inden man forlader arbejdsområdet.

Kan tagbeklædningen ikke nedtages uden brug af hurtigt gående håndværktøj som fx vinkelsliber, stiksav, rundsav eller motorsav, skal der foretages inddækning med undertryk og sluse. Arbejdet og inddækningen kan evt. sektioneres.

Telefonboks-metoden

Ved kortvarige opgaver af ca. 1 times varighed inkl. rengøring, hvor der ikke forekommer asbeststøv i væsentligt omfang, kan arbejdet udføres i et enmandsstøvtelt, der omslutter arbejdsområdet. Den såkaldte telefonboksmetode. Det kan fx være ved udskiftning af enkelte loftplader i hel tilstand.

Denne metode kræver indgående kendskab til og erfaring med asbestsanering, og bør kun udføres af specialiserede firmaer. Arbejdet foregår inde i teltet, efter at indgangen er tapet til, og den person, der udfører arbejdet, må først forlade området, når arbejdsstedet og personen selv er rengjort.

Metoden kræver nøje planlægning, da alle værktøjer og materialer skal være inde i støvteltet fra start, og affald, materialer og værktøj først kan bæres ud, når det er forsvarligt emballeret, og den afsluttende støvsugning og aftørring af alle overflader og personen selv har fundet sted.

Støvteltet skal etableres med undertryk og udsug, der filtrerer den udsugede luft og fører den til det fri.

Eksempler på 3-kammersluser.

God praksis ved etablering af 3-kammersluse

 • Arbejdsstedet må ikke kunne forlades på andre måder end igennem slusen. Læs om god praksis for brug af 3-kammersluse under hygiejneforanstaltninger.
 • Slusens første kammer skal være tilstrækkelig bred og høj til, at man kan rengøres med H-mærket støvsuger og tage støvafvisende arbejdsdragt af inde i slusen, uden at slusekanterne berøres.
 • I slusens andet kammer, skal der etableres en affaldspose, så den støvafvisende dragt kan kasseres. Der skal være vådservietter og et spejl til rådighed for rengøring af åndedrætsværn.
 • I slusens tredje kammer skal der være en knage til opbevaring af åndedrætsværnet.
 • Den projekterende skal sikre sig, at der er plads til slusen. Ved sanering i private hjem kan genhusning af beboerne være nødvendigt.
 • Væggene af plastik skal sidde stramt og på den indvendige side af lægterne. Der anvendes plastik, som er mindst 0,15-0,2 mm tyk. Alle samlinger tapes tætte. Tapede samlinger skal være udført stramt og glat for at lette den daglige og afsluttende rengøring. Hvis slusen er udsat for ydre, mekaniske påvirkninger, beskyttes plastikvæggene med hårde plader.
 • Slusedørene mellem de tre kamre kan bestå af et ovalt hul i plastikvæggen og et forhæng, som er fastgjort for oven. Forhænget kan svinge frit, og lægtestykker eller rundjern kan hæftes på forneden som vægte.
 • Plastvægge skal bue ind ad, og vise tydelige tegn på undertryk, når ventilationen er tændt.
 • Slusen hovedrengøres med støvsugning og vådrengøring, som led i hovedrengøringen af arbejdsområdet, og ventileres efterfølgende et døgn. Herefter kan ventilationen afbrydes og slusen tages ned.
 • Slusen og arbejdsområdet rengøres igen og udluftes endnu et døgn.
Arbejdsområde 1. kammer 2. kammer 3. kammer Det fri
Plads til at man kan rengøres med H-mærket støvsuger. Affaldsspand, Spejl, Vådservietter Knage til åndedrætsværn

Oversigtstegning over 3-kammersluse.