Arbejdsplaner og kemisk risikovurdering

Ved mindste mistanke om, at der forekommer asbest i et byggemateriale eller en konstruktion, skal arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres efter asbestreglerne. Se mere under ”Hvor findes asbest?” Kun hvis der ved nærmere undersøgelser ikke kan konstateres asbestfibre i materialerne eller konstruktionerne, er arbejdet ikke længere omfattet af reglerne.

Asbestholdigt materiale, der er taget ned, må ikke sættes op igen.

Unge under 18 år må som hovedregel ikke udføre arbejde, hvor de kan blive udsat for asbest.

Arbejdsplan ved nedrivning af asbestholdige materialer

Før alt nedrivningsarbejde, hvor asbestholdige materialer fjernes eller nedtages helt eller delvist, skal arbejdsgiveren lave en arbejdsplan for, hvordan arbejdet, herunder slutrengøringen, skal udføres. Det gælder uanset om arbejdet er støvende eller ej, og om det skal foregå udendørs eller indendørs.

Der skal også laves en arbejdsplan før oprydning efter brande og omfattende stormskader.

Asbestholdige materialer skal så vidt muligt fjernes særskilt, medmindre det vil medføre en større risiko for udsættelse for asbeststøv.

Vær opmærksom på, at materialerne i sig selv kan være meget støvende eller kan frigive støv, når de knækker eller knuses under håndteringen.

Arbejdsplanens indhold

Arbejdsplanen skal indeholde følgende punkter:

 1. Arbejdsstedets adresse.
 2. Kort beskrivelse af arbejdets art, omfang og de arbejdsmetoder, der skal anvendes.
 3. Kort beskrivelse af beskyttelses- og arbejdshygiejniske foranstaltninger, herunder:
  • Hvilke personlige værnemidler, der stilles til rådighed, og hvornår de skal anvendes.
  • Hvordan det sikres, at der ikke er risiko for udsættelse for asbeststøv, når arbejdet er afsluttet, herunder om rengøringsarbejdet og navn på virksomheden, der udfører det.
  • Hvordan det sikres, at asbeststøv fjernes fra de beskæftigede, samt hvordan andre personer tæt ved arbejdsstedet beskyttes.

Planlægning af andet arbejde end nedrivning af asbestholdige materialer

Inden reparation, vedligehold, installation og lignende serviceopgaver, hvor der kan være risiko for asbest, skal det inden arbejdet sættes i gang være planlagt, hvordan arbejdet kan udføres, så personer på arbejdsstedet og i omgivelserne ikke udsættes for asbestholdigt støv. Det gælder både ved indendørs og udendørs arbejde. Det kan være en fordel at lave en arbejdsplan, som beskrevet ovenfor.

Der skal i planlægningen tages højde for, hvordan der sikres mod udsættelse for asbest, både:

 • Før arbejdet går i gang, hvis der er risiko for udsættelse for asbeststøv i arbejdsområdet, fx fordi der ligger asbeststøv.
 • Under udførelsen.
 • Inden asbestarbejde afsluttes, så det næste hold håndværkere kan arbejde uden risiko for udsættelse for asbest. 

Kemisk risikovurdering som grundlag for planlægningen

Ved alt arbejde, herunder rengøring, hvor der er risiko for at blive udsat for asbest eller asbestholdigt materiale, skal der udarbejdes en kemisk risikovurdering. Arbejdsgiveren skal bruge den kemiske risikovurdering til at planlægge og tilrettelægge udførelsen af arbejdet og i oplæring og instruktion af de ansatte. I den kemiske risikovurdering skal der bl.a. tages stilling til, hvordan og i hvilket omfang de ansatte kan blive udsat for asbeststøv, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er nødvendige.