Lovpligtig uddannelse, oplæring og instruktion

Indvendig nedrivning

Personer, der skal beskæftiges med indvendig nedrivning af asbest, skal på forhånd have gennemgået en særlig asbestuddannelse og være i besiddelse af et uddannelsesbevis fra en AMU-skole. Undervisningen foregår på erhvervsskoler og AMU-centre rundt om i landet og varer 4 dage.

Uddannelsen består af halvt praktik, halvt teori. Indholdet er i hovedtræk:

 • Materialekendskab, love og bekendtgørelser.
 • Sundhedsrisiko, personlig hygiejne og værnemidler.
 • Arbejdspladsens forberedelse og indretning, valg af arbejdsmetoder og planlægning af arbejdets udførelse, ventilation, punktudsugning, måling og kontrol.
 • Opbygning og afvikling af asbestarbejdspladser.
 • Arbejdsteknik ved fjernelse af asbestholdige materialer samt fjernelse af affald og rengøring efter arbejdet.

Uddannelsen kan yderligere tilpasses brancher og virksomheder, efter aftale med udbyderen.

Bevis udstedes til de deltagere, der har gennemført uddannelsen på en tilfredsstillende måde.

Selvom ansatte har gennemført den lovpligtige uddannelse, skal de instrueres i, hvordan den konkrete opgave udføres på en farefri måde. Ved nedrivningsarbejde skal instruktionen være understøttet af skriftligt materiale, som fx arbejdsplanen, og tage udgangspunkt i den kemiske risikovurdering. Instruktionen skal også omfatte rengøringsopgaver.

Andet arbejde end indvendig nedrivning

Personer, der skal beskæftiges med andet arbejde en indvendig nedrivning af asbest, herunder rengøring, skal gennemgå et særligt oplærings- og instruktionsforløb om forebyggelse og sikkerhed, hvis de bliver eller kan blive udsat for asbeststøv. Det gælder dog ikke, hvis de har gennemgået den lovpligtige uddannelse. 

Det særlige oplærings- og instruktionsforløb skal indeholde oplysninger om:

 1. Asbests egenskaber og virkninger for sundheden, herunder at rygning forstærker sundhedsfaren fra asbest
 2. Materialer, der kan formodes at indeholde asbest
 3. Aktiviteter, der kan medføre udsættelse for asbest, og betydningen af forebyggende foranstaltninger for at formindske udsættelsen
 4. Sikre arbejdsmetoder og personlige værnemidler
 5. Formålet med og det rette valg af åndedrætsværn samt hermed forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse
 6. Nødforanstaltninger
 7. Rengøringsprocedurer
 8. Bortskaffelse af affald
 9. Helbredskontrol

Ansatte og selvstændige, der udfører andet støvende arbejde end indvendig nedrivning, kan også gennemgå et 1-dags kursus, der udbydes på en række AMU-centre. Vælger man som arbejdsgiver at lade sine ansatte gennemgå 1-dags kurset, skal man være opmærksom på, at man fortsat har pligt til at instruere de ansatte i, hvordan den konkrete opgave udføres på en farefri måde. Ved nedrivningsarbejde skal instruktionen være understøttet af skriftligt materiale og tage udgangspunkt i den kemiske risikovurdering. Instruktionen skal også omfatte rengøringsopgaver.