Rengøring

Asbeststøv og stumper af asbestholdigt materiale skal fjernes løbende, og som afslutning på asbestarbejdet skal der udføres slutrengøring inkl. udluftning. Det skal være sikkert for de næste at udføre arbejde i området.

Før arbejdet sættes i gang

Hvis der er drysset asbeststøv ud af de eksisterende overflader og installationer, eller der ligger rester af asbestholdigt materiale i arbejdsområdet, skal området rengøres, før arbejdet sættes i gang. Alt løst og fast inventar rengøres for asbeststøv og fjernes fra området. Rengøring skal ske ved grundig støvsugning med en H-mærket støvsuger, herefter eventuelt ved vådrengøring afhængig af materialernes art, samt grundig udluftning i et døgn. Der skal anvendes særligt, støvafvisende arbejdstøj og åndedrætsværn ved rengøring.

Installationer, som ikke kan fjernes fra området, tildækkes lufttæt, inden arbejdet sættes i gang. Det gælder også for ujævne, ru og revnede overflader, som vil være svære at rengøre bagefter.

Slutrengøring

Som afslutning på asbestarbejde skal der udføres slutrengøring. Det gælder også ved nedrivning på loftrum og andre små rum som fx varmerum. Slutrengøring foretages ved:

  • Alle områder, som kan være forurenet med asbeststøv, støvsuges grundigt med en H-mærket støvsuger og afvaskes afhængig af materialernes art.
  • Derefter foretages en grundig udluftning af et døgns varighed, så svævestøv med asbestfibre fjernes.
  • Endelig foretages endnu en grundig rengøring (støvsugning/afvask) og endnu en grundig udluftning af samme varighed. 

Ved underlag, der er vanskelige at rengøre, betaler det sig at være grundig med afdækningen, så yderligere rengøring ikke bliver nødvendig.

Medarbejdere, der udfører rengøring, skal bruge de samme personlige værnemidler, som bruges under nedrivning.

Ved udvendig nedrivning af fx asbestholdige skifertagplader rengøres lægter, spær, murkroner m.m. i arbejdsområdet med en H-mærket støvsuger. Afskærmning af spær på undersiden gør rengøringen lettere.

Kontroller rengøringen, før de næste får adgang til området

Det er virksomheden, der udfører saneringsarbejdet, som har ansvaret for, at slutrengøring er forsvarlig i forhold til den næste virksomheds arbejde i området.

Når slutrengøring er foretaget, og inden afskærmning, sluse, ventilation, advarselsskilte m.v. fjernes, skal rengøringen kvalitetssikres.

Det kontrolleres, om arbejdsområdet er rengjort for synlige rester og fint støv. Hvis der er tvivl om kvaliteten af rengøringen, kan kontrollen suppleres med en geltapeprøve af asbeststøv på overflader eller en luftprøve, som opsamles på et filter med særligt udstyr. Begge dele skal foretages af en person med de nødvendige kompetencer, og begge dele analyseres i et laboratorie med egnede, anerkendte metoder.

På byggepladser, hvor bygherrens pligter er gældende, skal bygherren via sin arbejdsmiljøkoordinator sikre sig, at asbestområdet er slutrengjort, inden det åbnes op for andre virksomheders arbejde.

Hvis I overtager et område, der ikke er gjort ordentlig rent

Hvis I skal arbejde i et asbestsaneret område, skal I stille krav om, at området er slutrengjort. Overtager I de andres efterladenskaber, overtager I også rengøringsopgaven.

Hvis I skal arbejde på et loft eller udskifte et tag, hvor der ligger asbeststøv og knuste materialer fra byggeriets opførelse, skal I sørge for, at der bliver gjort rent, før I går i gang, og at udgifterne til rengøring bliver lagt ind i entreprisen.

Eksempel på at rester af et gammelt asbestskifertag er efterladt på loftrummet. Der skal foretages asbestsanering, og isoleringen skal fjernes, før et nyt tag kan lægges.