Rengøring

Det er vigtigt at undgå spredning af asbestholdigt materiale.

Ved nedrivningsarbejder foretages løbende daglig rengøring.

Inden arbejdet med indvendig nedrivning igangsættes, skal alt løst og fast inventar rengøres for asbeststøv og fjernes fra området. Rengøring sker ved grundig støvsugning med en støvsuger med et filter beregnet til at tilbageholde asbeststøv, herefter eventuelt ved våd rengøring.

Ved indvendig nedrivning skal der gennemføres en afsluttende hovedrengøring.

Alle områder som kan være forurenet med asbeststøv skal asbestrengøres, herunder fjernelse af tagbeklædning med asbest. Derfor kan det ofte betale sig, at begrænse det forurenede område – fx ved at afskærme asbestområdet fra husets øvrige rum, herunder loftrum m.v.
Skunkrum kan normalt ikke lukkes på forhånd, så de skal ligeledes asbestrengøres.

Ved nedrivning på loftrum skal der ligeledes fortages en løbende daglig rengøring samt gennemføres en afsluttende hovedrengøring. Her kan asbestforureningen evt. begrænses ved at skærme med plastik under spær eller lignende foranstaltning, samt ved at afskærme mod huset øvrige rum.

Ved udvendig fjernelse af asbestholdige skifertagplader rengøres lægter, spær, murkroner mm i arbejdsområdet med en H-klassificeret støvsuger. Afdæk spær på undersiden, hvilket gør rengøringen lettere.

Ved rengøring med støvsuger skal der anvendes en H-klassificeret støvsuger (EN 60335-2-69). Brugte filtre bortskaffes som støvende asbestaffald.

Frigivelse af området

Inden frigivelse af nedrivningsområdet til almindeligt arbejde og inden advarselsskilte, afskærmning m.v. fjernes skal arbejdsgiveren/arbejdsgiverne sikre sig, at alle asbestmaterialer er fjernet og slutrengøringen foretaget, så der er sikret mod påvirkninger fra asbestfibre ved det efterfølgende arbejde.

Efter hovedrengøringen foretages en grundig udluftning af et døgns varighed. Herefter foretages en grundig rengøring (støvsugning/afvask) og endnu en grundig udluftning af samme varighed. Lokalerne kan herefter tages i brug.

På byggepladser, hvor bygherrens pligter er gældende, bør arbejdsmiljøkoordinatoren i samarbejde med arbejdsmiljøgrupperne kontrollere, at nedrivningen og rengøringen er foretaget korrekt.