Værktøjer og arbejdsmetoder

Undgå støvdannelse. Brug den metode eller det værktøj, der giver mindst støv.

Nedtag det asbestholdige materiale forsigtigt, så det ødelægges mindst muligt. Undgå at materialet falder ned og går i stykker, men opsaml det umiddelbart i forbindelse med demonteringen.

Støvspredningen kan minimeres ved, at de asbestholdige materialer befugtes. Det kan fx være ved nedrivning af pakninger og cementskiferplader. Det kan også være, hvis man skal bore ting op på et badeværelse med asbestholdigt fliseklæb eller lave gennemføringer i bygningsdele, hvor det ikke er muligt at fjerne asbesten i eet stykke, inden gennemføringen udføres. Vær opmærksom på, at der kan være en risiko for stød, hvis man arbejder med elektrisk udstyr under våde forhold.

Fjern det nedrevne materiale med det samme, læg det i sække eller pak det ind.

Anvend procesudsug med udsugningstragt, som kan fjerne støvet så tæt på afmonteringsstedet som muligt.

Er det nødvendigt at bruge maskiner til nedrivningen, så vælg så vidt muligt langsomtgående mekanisk værktøj, fx el-klippeværktøj i kombination med procesudsug. Procesudsug skal være egnet til at fjerne asbeststøv. Hvis man bruger støvsuger skal den være H-mærket. Dette gælder også, selvom der er etableret undertryk i et afskærmet område.

Rengør asbestcementplader ved hjælp af en blød børste og en blød vandstråle. Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt.

Nedrivning af rørbøjninger

Hvis forundersøgelser har vist, at asbestholdig isolering er begrænset til rørbøjninger og ikke findes på de lige rørstrenge, kan rørbøjningen nedrives på følgende måde:

  • Pak rørbøjningen tætsluttende ind i plastik og tape plastikken til et passende stykke fra den asbestholdige isolering.
  • Skær hul på isoleringen udenfor plastikken, så der ikke gøres indgreb i asbesten, og skær rørbøjningen fri.
  • Træk plastik udover rørets ender og tape til.
  • Sæt asbesttape på.
  • Bortskaf hele rørbøjningen som asbestholdigt affald. Dvs. håndter rørbøjningen forsigtigt, så der ikke går hul på plastikken og saml rørbøjningerne op i en container el. lign., så de ikke ligger og flyder.

Før rørbøjninger nedrives med denne metode, skal det sikres at:

  • Den der skal udføre arbejdet har asbestuddannelse.
  • Der er udarbejdet en arbejdsplan.
  • Der er etableret et beredskab, hvis det går galt. Fx hvis det på trods af forundersøgelser konstateres, at der er asbest på de lige strenge. Det kan være rester af asbestholdig kiselgur fra en tidligere sanering eller et lag asbestpap el.lign. under mineraluldsisoleringen. I så fald skal arbejdet stoppes med det samme, og der skal tages forholdsregler som for asbestarbejde.
  • Der tages forholdsregler mod udsættelse for støv fra den mineraluldsisolering, som sidder på røret, hvor der skal skæres (dvs. personlige værnemidler og rengøring med H-mærket støvsuger).