Affald

Asbestholdige materialer og affald skal bortskaffes fuldt forsvarligt. Virksomheden skal anmelde affaldet til kommunen, som anviser affaldsmodtagelse.

Affaldet deles efter Arbejdstilsynets regler op i 3 forskellige grupper:

 1. Asbeststøv samt støvende asbestholdigt affald
  Filtre og lignende skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i kraftige plastposer, der lukkes lufttæt med gul tape mærket “ASBEST”. Indtil bortskaffelsen skal asbestaffaldet opbevares i en aflåselig container eller lignende. Containeren skal tydeligt mærkes “ASBESTAFFALD”. Bortskaffelse skal ske efter anvisning fra den stedlige kommune.
 2. Asbestholdigt affald der kan støve
  For eksempel bløde loft- og vægplader. Affaldet skal under opbevaring og transport være befugtet og overdækket, så det afgiver mindst muligt støv.
  Bortskaffelse skal ske efter anvisning fra den stedlige kommune.
 3. Ikke-støvende asbestholdigt affald
  Når asbesten er fast bundet, er der tale om ikke støvende asbestholdigt affald. Det gælder for:

  • Hele og ubeskadigede plader, fx hele tagplader og plane plader af asbest-cement, der kan fjernes i et stykke, uden at de knækker.
  • Plader med gamle revner, hvor revnerne er synligt slidt af vind og vejr, men uden løse asbestfibre/støv ved revnen/brudstedet.
  • Plader, der kan fjernes i et stykke, uden at de knækker.

  Knækker pladerne under nedtagningen, skal de bortskaffes som støvende affald.

  Bortskaffelse skal ske efter anvisning fra den stedlige kommune.

  Vær opmærksom på, at cementskiferplader med asbest altid betragtes som støvende affald, og at affald på arbejdsstedet altid skal opbevares på en sådan måde, at der ikke spredes asbestfibre på arbejdsstedet og til omgivelserne.