Affald

Asbestholdige materialer og affald skal hurtigst muligt samles op, emballeres og fjernes fra arbejdsstedet, så det ikke udgør en sundhedsrisiko.

Alt asbestholdigt affald skal opbevares og transporteres i egnet, lukket emballage, og emballagen skal mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest. Støvende asbestholdigt affald skal desuden befugtes, før det emballeres.

Virksomheden skal anmelde affaldet til kommunen, som anviser affaldsmodtagelse.

Eksempler på håndtering og bortskaffelse af affald for udvalgte byggematerialer:

  • Asbeststøv samt støvende asbestholdigt affald som filtre og lignende skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i kraftige plastposer (0,095 mm tyk), der lukkes lufttæt med gul tape mærket “ASBEST”. Indtil bortskaffelsen skal asbestaffaldet opbevares, så det ikke er tilgængeligt for uvedkommende eller andre virksomheder på byggepladsen. Det kan være i container eller lignende mærket tydeligt “ASBESTAFFALD”.
  • Bløde loft- og vægplader skal under opbevaring og transport være befugtet og pakket ind i plastik (0,095 mm tyk), så afgivelse af støv til omgivelserne hindres.
  • Facade- og tagplader, hvor asbesten er fast bundet skal bortskaffes i egnet, lukket emballage, mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest. Det gælder for:
    • Hele og ubeskadigede plader, fx hele tagplader og plane plader af asbest-cement, der kan fjernes i et stykke, uden at de knækker.
    • Plader med gamle revner, hvor revnerne er synligt slidt af vind og vejr, men uden løse asbestfibre/støv ved revnen/brudstedet.
    • Plader, der kan fjernes i et stykke, uden at de knækker. 

Knækker pladerne under nedtagningen, skal de betragtes som støvende asbestholdigt affald og befugtes, før de emballeres.

Vær opmærksom på, at affald af cementskiferplader med asbest altid skal betragtes som støvende affaldsholdigt affald og befugtes, før det emballeres, og at affald på arbejdsstedet altid skal opbevares på en sådan måde, at der ikke spredes asbestfibre på arbejdsstedet og til omgivelserne.

Bortskaffelse af asbestaffald skal ske efter anvisning fra den stedlige kommune.