Afgrænsning, afspærring og afskærmning af arbejdsområde

På arbejdsstedet må der ikke opholde sig andre personer end de, der udfører arbejdet.
Bortset fra vedligeholdelse i mindre omfang skal der opsættes advarselsskilt: “PAS PÅ ASBESTARBEJDE. Ingen adgang for uvedkommende.”

Indvendig fjernelse af asbest, herunder nedrivning
Hvis der er risiko for større mængder støv, skal arbejdsområdet afskærmes støvtæt. Dette gælder altid ved indvendig nedrivning og der træffes følgende foranstaltninger:

  • Afskærmningen kan for eksempel ske med telt eller lignende.
  • Afskærmningen etableres med udsugning med undertryk som hindrer, at støvet spredes.
  • Adgang til det afskærmede sted må kun ske gennem 3-punkts luftsluse.
  • Den projekterende skal sikre at der kan etableres sluser, der er tilstrækkeligt store til, at de ansatte ikke kommer i berøring med slusekanterne.
  • Udblæsningsluften skal filtreres via et godkendt filter (filterklasse DS/EN 1822). Der må ikke ske recirkulering af den udsugede luft.

Afskærmningen må først fjernes, når hovedrengøringen har fundet sted.

Udvendig nedrivning

Ved udvendig nedrivning, hvor støv forekommer i væsentligt omfang, skal beskyttelsesforanstaltningerne etableres på samme niveau som ved indvendigt arbejde. Ved nedrivning og fjernelse af asbestholdige skifercementplader vil det normalt ikke kunne lade sig gøre at skabe støvtæt afskærmning med undertryk.

Derfor træffes følgende foranstaltninger:

  • Afskærmning med plast under spær, hvor dette kan lade sig gøre.
  • Afskærmning af stillads ved tagfod med plast.
  • Befugtning af tagfladen.
  • Fjern mindre arealer ad gangen.
  • Løbende oprydning og rengøring (se mere i afsnit om rengøring).