Anmeldelse til Arbejdstilsynet

Indvendigt arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale i bygninger skal anmeldes til Arbejdstilsynet, inden arbejdet påbegyndes.

Andet indvendigt og udvendigt arbejde, hvor ansatte kan blive udsat for asbeststøv eller asbestholdige materialer, skal også anmeldes til Arbejdstilsynet.

Der er ikke krav om anmeldelse ved kortvarige og lave påvirkninger fra asbest, som vurderes klart at ligge under grænseværdien som fx:

 • Kortvarige, ikke-kontinuerlige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med asbestmaterialer, der ikke er letsmuldrende.
 • Arbejde med fjernelse af ubeskadiget asbestcement, hvor asbestfibrene er bundet tæt sammen i en matrice, uden at materialet ødelægges under nedtagningen.
 • Arbejde med indkapsling og indpakning af asbestholdigt materiale, som er i god stand.
 • Arbejde med indsamling af luftmålinger samt indsamling af prøver for at fastslå, om et materiale indeholder asbest.

Sådan anmelder du

Anmeldelse indsendes i god tid, og mindst 8 dage inden arbejdet påbegyndes. Ved arbejde, hvor der pludselig opdages asbest, skal anmeldelse ske hurtigst mulig, inden arbejdet genoptages.

Anmeldelse kan ske via virk.dk.

Anmeldelsen skal ske i elektronisk form eller på papir og skal indeholde følgende oplysninger:

 1. Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer.
 2. Arbejdsstedets adresse.
 3. Arbejdsstedets forventede begyndelses- og sluttidspunkt.
 4. Beskrivelse af arbejdets omfang.
 5. Anvendte arbejdsmetoder.
 6. Antal personer beskæftiget med arbejdet, herunder oplysning om uddannelse i nedrivning af asbestholdigt materiale.
 7. Kortfattet beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder personlige værnemidler, og hvorledes det sikres, at asbeststøv fjernes fra de beskæftigede, samt hvorledes andre personer tæt ved arbejdsstedet beskyttes.
 8. Beskrivelse af rengøringsarbejdet, herunder hvem der udfører dette.
 9. Angivelse af asbesttype og de asbestmængder der arbejdes med (hvis kendt).
 10. Dato og underskrift for henholdsvis virksomheden og arbejdsmiljøorganisationen eller medarbejderrepræsentanten.