Arbejdsplaner og kemisk risikovurdering

Ved mindste mistanke om, at der forekommer asbest i et byggemateriale eller en konstruktion, skal arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres efter asbestreglerne. Se mere under ”Hvor findes asbest?” Kun hvis der ved nærmere undersøgelser ikke kan konstateres asbestfibre i materialerne eller konstruktionerne, er arbejdet ikke længere omfattet af reglerne.

Asbestholdigt materiale, der er taget ned, må ikke sættes op igen.

Unge under 18 år må ikke udføre arbejde, hvor de kan blive udsat for asbest.

Arbejdsplan ved nedrivning og fjernelse af asbest

Ved alt nedrivningsarbejde, hvor der forekommer asbestholdige materialer, skal arbejdsgiveren lave en arbejdsplan for, hvordan arbejdet skal udføres. Det gælder uanset om arbejdet er støvende eller ej, og om det skal foregå udendørs eller indendørs.

Der skal også laves en arbejdsplan ved oprydning efter brande og omfattende stormskader.

Ved nedrivning forstås fjernelse af asbestholdige materialer. Materialerne kan i sig selv være meget støvende, eller kan frigive støv, når de knækker eller knuses under håndteringen.

Arbejdsplanens indhold

Arbejdsplanen skal indeholde følgende punkter:

 1. Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer.
 2. Arbejdsstedets adresse.
 3. Arbejdets forventede begyndelses- og sluttidspunkt.
 4. Beskrivelse af arbejdets omfang
 5. Anvendte arbejdsmetoder, herunder hvordan asbest eller asbestholdige materialer i rimeligt omfang skal fjernes, inden det øvrige nedrivningsarbejde påbegyndes.
 6. Antal personer beskæftiget med arbejdet, herunder oplysning om uddannelse i nedrivning af asbestholdigt materiale.
 7. Kortfattet beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder bl.a. hvilke personlige værnemidler, der stilles til rådighed for de ansatte, samt hvordan og hvornår de skal anvendes.
 8. Beskrivelse af hvordan det sikres, at der ikke er risiko for udsættelse for asbest på arbejdspladsen, når asbesten er fjernet. Herunder rengøringsarbejdet og hvem der udfører det.
 9. Dato og underskrift for henholdsvis virksomheden og arbejdsmiljøorganisationen eller medarbejderrepræsentanten.

Planlægning af andet arbejde end nedrivning og fjernelse af asbest

Inden reparation, vedligehold, installation og lignende serviceopgaver, hvor der kan være risiko for asbest, skal det inden arbejdet sættes i gang være planlagt, hvordan arbejdet kan udføres, så personer på arbejdsstedet og i omgivelserne ikke udsættes for asbestholdigt støv. Det gælder både ved indendørs og udendørs arbejde. Det kan være en fordel at lave en arbejdsplan, som beskrevet ovenfor.

Der skal i planlægningen tages højde for, hvordan der sikres mod udsættelse for asbest, både:

 • før arbejdet går i gang, hvis der på forhånd ligger asbeststøv i arbejdsområdet.
 • under udførelsen, hvis arbejdet er støvende.
 • når arbejdet er færdigt, så det næste hold håndværkere kan arbejde uden risiko for udsættelse for asbest.

Kemisk risikovurdering som grundlag for planlægningen

Ved alt arbejde, herunder rengøring hvor der er risiko for at blive udsat for asbest eller asbestholdigt materiale, skal der udarbejdes en kemisk risikovurdering. Arbejdsgiveren skal bruge den kemiske risikovurdering til at planlægge og tilrettelægge udførelsen af arbejdet. I den kemiske risikovurdering skal der bl.a. tages stilling til, hvordan og i hvilket omfang de ansatte kan blive udsat for asbeststøv, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er nødvendige.