Hvordan ser asbest ud

Hvordan ser asbest ud

Asbest kan være svært at genkende
Det kan være meget vanskeligt at afgøre, om et byggemateriale eller en konstruktion indeholder asbest. Noget er oplagt – hvis eternittaget er fra før 1986, indeholder det asbest, hvis rørisoleringen er fra før midten af 1970erne, er der helt sikkert asbest i. Andet er langt sværere umiddelbart at afgøre, om der er asbest i – fx i tagpap eller i fliseklæbere i vådrum.

I dette ”asbesthus” er de vigtigste produkter, der tidligere indeholdt asbest beskrevet med omfang, karakteristik af farve og form samt producentnavne.

Ved bygningsændringer eller tidligere reparationer kan de oprindelige materialer være helt eller delvist erstattet med andre, eller de asbestholdige materialer kan være forseglet med maling eller indkapslet uden at der er oplysninger om asbest.

Tvivlstilfælde

Asbestreglerne gælder ved materialer og konstruktioner fra perioden med asbestanvendelse til omkring forbuddenes indførelse og hvor fx arbejdsgiveren ikke kan få godtgjort, at der ikke indgår asbest i materialer, komponenter, konstruktioner mv.

Ved den mindste mistanke om hvorvidt der kan være asbest, skal asbestreglerne følges.
Ved usikkerhed om asbest foretages prøvetagning med efterfølgende analyse udført af en særlig sagkyndig på asbestområdet. Hvis der ikke konstateres asbestfibre i materialet, vil arbejdet ikke være omfattet af asbestreglerne.

Ved arbejde i bygninger opført før midten af 1980erne, hvor der på forskellig måde gøres indgreb på den eksisterende bygning med nedrivning, boring mv. eller reparationer af fx varmeanlæg, også selvom bygningen i princippet er blevet asbestsaneret, er det vigtigt, at de ansatte er instrueret i, hvad der kan være tegn på asbest – brug fx denne vejledning, så der ikke overses asbest. Instruktionen bør også indeholde, hvilke forholdsregler de ansatte skal iagttage ved mistanke om asbest, herunder hvem der skal underrettes.

Udtagning af prøver og analyser

Prøver kan ofte udtages ved at brække eller skære et lille stykke af materialet, eller i form af smuld fra borehul. Hver prøve lægges i en ren, ny plastpose, der mærkes med angivelse af sted, anvendelse, umiddelbar beskaffenhed og hvis det er muligt, produkt-navn. Desuden oplyses prøvetagerens navn. Hvis udtagningen af prøven forventes at afgive støv, skal prøvetageren anvende personlige værnemidler i form af støvafvisende arbejdstøj og åndedrætsværn med P2-filter.

Prøveudtagningen skal foretages af personale med de nødvendige kvalifikationer. Den efterfølgende analyse af prøverne skal foretages af et akkrediteret laboratorium.

Analyser kan foretages relativt hurtigt (normalt inden for 24 timer).

Resultatet af analyserne skal forelægges for de ansatte.