Faktaark

Kiselgur og teknisk isolering af varmerør m.m.

Anvendelse
 • Varmeisolering af kedler, rør, beholdere og kanaler med kiselgur eller magnesiablandinger.
 • Isolering af varmerør, hvor isoleringsmaterialet er asbest.
Omfang Meget stort.
Periode Frem til 1973 samt i mindre omfang til 1979.
Beskrivelse
 • Isoleringen i bøjninger m.v. er normalt udført med pap og lærred, ofte hvidmalet.
 • Pappen kan være asbestpap.
 • Isolering med asbestholdige blandinger er normalt ret hård i modsætning til mineraluldsisolering, der oftest giver efter ved tryk.
Bemærkninger
 • Kiselgur der indeholder asbestfibre ses ofte i rørbøjninger, omkring ventiler og flanger samt ved endebunde på varmtvandsbeholdere. Der kan dog også forekomme lige rørstrækninger, der er isoleret med kiselgur indeholdende asbestfibre.
 • Asbestisoleringen findes ofte på gamle installationer i loftrum eller krybekældre.
 • Asbestpap ses på lige rørstrækninger. Ofte er der uden på asbestisoleringen lagt et nyt lag mineraluld, derefter et lag pap og yderst et lag lærred.
Generelt om asbest

 

Sådan gør du

Indendørs arbejde med nedtagning/udskiftning af:

 • varmtvandsbeholdere
 • kedler
 • rørbøjninger og lige rør
 • ventiler med oppudset isolering

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden:

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:

Der skal anvendes egnet åndedrætsværn med mindst P2-filter Der skal anvendes støvafvisende arbejdstøj Arbejdsområdet hvor der håndteres materialer, der indeholder asbest skal afspærres
Hygiejneforanstaltninger. Der skal etableres to omklædningsrum – separeret af brusebad, der skal benyttes Der skal etableres direkte udsug på mekaniske drevne værktøjer, ved støvende arbejdsprocesser og hvis der skal opsamles løst materiale. Der skal anvendes H-mærket støvsuger med afkast til det fri. Befugtning af de asbestholdige materialer, så støvspredningen minimeres
Der skal etableres støvafskærmning med undertryk

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik (mindst 0,095 mm tyk), brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket “Asbest”.

Efter arbejdet er udført:

 • Materialer må ikke genanvendes.
 • Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.Husk rengøring af opgangsfelt (stige og gulv under loftrum).
 • Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.