Lovpligtig uddannelse

Personer der skal beskæftiges med indvendig asbestnedrivning skal på forhånd have gennemgået en særlig uddannelse, godkendt af Arbejdstilsynet. Undervisningen foregår på AMU-centrene rundt om i landet.

Uddannelsen består af halvt praktik, halvt teori. Indhold gennemgår i hovedtræk:

 • Materialekendskab, love og bekendtgørelser.
 • Sundhedsrisiko, personlig hygiejne og værnemidler.
 • Arbejdspladsens forberedelse og indretning, valg af arbejdsmetoder og planlægning af arbejdets udførelse, ventilation, punktudsugning, måling og kontrol.
 • Opbygning og afvikling af asbestarbejdspladser.
 • Arbejdsteknik ved fjernelse af asbestholdige materialer samt fjernelse af affald og rengøring efter arbejdet.

Uddannelsen kan yderligere tilpasses brancher og virksomheder, efter aftale med udbyderen.

Bevis udstedes til de deltagere, der har gennemført uddannelsen på en tilfredsstillende måde.

Særligt oplærings- og instruktionsforløb

Den almindelige instruktion er tilstrækkelig ved det udendørs ikke støvende arbejde, som fx nedtagning af hele tagplader.
Det anbefales, at instruktionen gives af en person, der har gennemført den særlige asbestuddannelse.

Der stilles også krav om oplæring og instruktion af personer beskæftiget enten med udendørs arbejde eller med andet arbejde, der ikke er indvendig nedrivning af asbestholdige materialer, hvis de pågældende bliver eller kan blive udsat for asbeststøv. De skal gennemgå et oplærings- og instruktionsforløb om forebyggelse og sikkerhed (medmindre de har gennemgået den særlige uddannelse, godkendt af Arbejdstilsynet). Et sådant arbejde er fx:

 • Arbejde med indkapsling og indpakning af asbestholdigt materiale, som ikke er i god stand.
 • Arbejde med demontering af vandrør af asbestcement i jord, hvor en væsentlig del af materialet er knust.
 • Nedtagning af plane cementtagplader (skiferplader), der indeholder asbest.
 • Oprydning efter brand eller omfattende stormskader, hvor der er større mængder af knust asbestholdigt materiale.
 • Hovedrengøring i forbindelse med nedrivningsarbejde.
 • Udvendig nedrivning af bygning under inddækning/totalinddækning.

BFA Bygge & anlæg anbefaler, at ansatte og selvstændige ved disse typer arbejde gennemgår 1-dags kursus, der udbydes på en række AMU-centre.

Oplærings- og instruktionsforløb

Et oplærings- og instruktionsforløb skal indeholde oplysninger om:

 1. Asbests egenskaber og virkninger for sundheden, herunder at rygning forstærker sundhedsfaren fra asbest
 2. Materialer, der kan formodes at indeholde asbest
 3. Aktiviteter, der kan medføre udsættelse for asbest, og betydningen af forebyggende foranstaltninger for at formindske udsættelsen
 4. Sikre arbejdsmetoder og personlige værnemidler
 5. Formålet med og det rette valg af åndedrætsværn samt hermed forbundne begrænsninger og rigtig anvendelse
 6. Nødforanstaltninger
 7. Rengøringsprocedurer
 8. Bortskaffelse af affald
 9. Helbredskontrol.