Procedurer ved arbejdsopgaver – arbejdsplaner

Reglerne skelner mellem indendørs og udvendigt asbestarbejde, og mellem nedrivning, reparation og mindre støvende arbejdsopgaver.

Mindre støvende arbejdsopgaver

Et sådant arbejde er fx:

 • Kortvarige vedligeholdelsesopgaver, fx udspartling eller forsegling af små områder med små huller fra opslag eller udsmykning på asbestholdige materialer.
 • Arbejde med fjernelse af ubeskadiget asbestcement, uden at materialet ødelægges under nedtagningen.
 • Nedtagning af hele asbestcementbølgetagplader eller plane facadeplader af asbestcement og udskiftning af asbestholdige vandrør i jord.
 • Arbejde med indkapsling af asbestholdigt materiale, som er i god stand, fx inddækning af asbestholdige tagplader ved støvsvage metoder.
 • Arbejde med indsamling af luftmålinger samt indsamling af prøver for at fastslå, om et materiale indeholder asbest.

Nedrivning af asbest

Ved nedrivning forstås fjernelse af asbestholdige materialer. Nedrivning indebærer ofte, at materialerne knuses yderligere under håndteringen, eller i sig selv er meget støvende. Derfor betragtes nedrivning som støvende arbejde.

Med til kategorien ”nedrivning” hører også oprydning efter brande og omfattende stormskader, samt fjernelse af klæbende skifferplader.

Arbejdsplan

Ved alt nedrivningsarbejde, hvor der forekommer asbestholdige materialer – uanset om det er støvende eller ej – skal arbejdsgiveren udarbejde en arbejdsplan for, hvordan arbejdet skal udføres. Samt anmelde dette arbejde til Arbejdstilsynet (se mere herom i afsnittet om ”Anmeldelse til Arbejdstilsynet”)

Arbejdsplanen skal indeholde følgende punkter:

 1. Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer.
 2. Arbejdsstedets adresse.
 3. Arbejdsstedets forventede begyndelsestidspunkt og slutningstidspunkt.
 4. Beskrivelse af arbejdets omfang, arbejdsmetoder.
 5. Anvendte arbejdsmetoder.
 6. Antal personer beskæftiget med arbejdet, herunder oplysning om uddannelse i nedrivning af asbestholdigt materiale.
 7. Kortfattet beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder bl.a. personlige værnemidler.
 8. Beskrivelse af rengøringsarbejdet, herunder hvem der udfører dette.
 9. Angivelse af asbesttype (hvis kendt).
 10. Dato og underskrift for henholdsvis virksomheden og sikkerhedsorganisationen.

Reparation og vedligeholdelse af bygningsdele og konstruktioner, der indeholder asbestholdige materialer Indendørs

Inden arbejdet begynder, skal arbejdsgiveren udarbejde en arbejdsplan med følgende indhold:

 • Arbejdsstedets adresse
 • Forventet start- og sluttidspunkt
 • Beskrivelse af arbejdets omfang
 • Anvendte arbejdsmetoder
 • Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder personlige værnemidler
 • Beskrivelse af rengøringsarbejde, og hvem der udfører det
 • Underskrift af virksomheden og dennes sikkerhedsorganisation (herunder sikkerhedsrepræsentant)

Udendørs

Ved reparationer og vedligeholdelse af asbestholdige materialer skal det være planlagt hvordan arbejdet kan udføres så personer på pladsen og i omgivelserne ikke udsættes for asbestholdigt støv.

Der er ikke krav om at anmelde arbejde med asbest til Arbejdstilsynet, hvis arbejdet kun medfører risiko for kortvarige og lave udsættelser for asbest, og hvis udsættelsen er ringe.