Protokol og helbredsundersøgelser

Arbejdsgiveren skal registrere de ansatte i en protokol, når der er risiko for, at de ansatte har været udsat for indånding af asbestfibre. Det gælder både ved planlagt asbestarbejde, og hvis udsættelsen sker uforvarende. 

Der er ikke krav om registrering i protokol ved kortvarige og lave påvirkninger fra asbest, som vurderes klart at ligge under grænseværdien som fx:

  • Kortvarige, ikke-kontinuerlige vedligeholdelsesopgaver, hvor der kun arbejdes med asbestmaterialer, der ikke er letsmuldrende.
  • Arbejde med fjernelse af ubeskadiget asbestcement, hvor asbestfibrene er bundet tæt sammen i en matrice, uden at materialet ødelægges under nedtagningen.
  • Arbejde med indkapsling og indpakning af asbestholdigt materiale, som er i god stand.
  • Arbejde med indsamling af luftmålinger samt indsamling af prøver for at fastslå, om et materiale indeholder asbest.

I protokollen skal der for hver ansat angives arten og varigheden af deres arbejde, samt den påvirkning af asbest, der har været forbundet hermed.

Protokollen skal ikke indeholde lægelige oplysninger.

Hvis virksomhedens arbejdsplan angiver, hvilke ansatte der er på den pågældende asbestopgave, kan plan(erne) bevares som supplement til registreringen over ansatte. Den ansatte har ret til at læse sin egen protokol. Arbejdstilsynet og læger har ret til at se protokollen. Protokollen skal opbevares i mindst 40 år efter arbejdets afslutning. Ved ophør i firmaet skal den ansatte have udleveret en kopi af sin protokol. Hvis firmaet lukker, skal protokollen overdrages til Arbejdstilsynet.

– Fungerer ikke godt på mobil –

Læs mere om protokollen og se forslag til skabelon for asbest-protokollen (word)

Helbredsundersøgelse

Hvis en ansat har arbejdet med asbest og får vedvarende symptomer, bør den praktiserende læge kontaktes. Symptomerne kan være:

  • Vedvarende hoste.
  • Åndenød.
  • Blodigt opspyt.
  • Smerter i brystet.

Den praktiserende læge tager stilling til den videre undersøgelse og behandling samt evt. henvisning til arbejdsmedicinsk klinik.

Det er i dag ikke muligt at konstatere, om man er blevet syg, før man har udviklet symptomer. Alligevel skal ansatte efter reglerne have adgang til en helbredsundersøgelse, når de arbejder med asbest. De ansatte har adgang til en helbredsundersøgelse, inden de begynder arbejdet med asbest, og mindst én gang hvert tredje år så længe de arbejder med asbest. Undersøgelserne er et tilbud til de ansatte, og det er frivilligt, om de vil gennemgå dem.

Undersøgelserne kan bruges til at sikre, at den ansatte har et tilstrækkeligt godt helbred til at arbejde under de anstrengende forhold med beskyttelsesdragt, åndedrætsværn m.m., som arbejde med asbest udføres under. Undersøgelserne kan ikke bruges til at udelukke en mulig helbredspåvirkning af tidligere asbestarbejde.

Arbejdsgiveren skal efter reglerne betale for eventuelle omkostninger ved undersøgelserne, som normalt foregår i arbejdstiden. Undersøgelserne foretages af arbejdsmedicinske klinikker eller afdelinger, herunder arbejdsmedicinske ambulatorier, eller af andre lignende sagkyndige. Indholdet af undersøgelserne fremgår af bilag 3 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om asbest.

Lægen sender efter undersøgelsen en erklæring til Arbejdstilsynet og en orientering til den ansatte. De lægelige oplysninger er ikke tilgængelige for arbejdsgiveren.