Rengøring

Asbeststøv og stumper af asbestholdigt materiale skal fjernes løbende ved daglig rengøring, og der skal gøres grundigt rent og luftes ud, når arbejdet er slut. Det skal være sikkert for de næste at udføre arbejde i området.

Før arbejdet sættes i gang

Hvis der er drysset asbeststøv ud af de eksisterende overflader og installationer, eller der ligger rester af asbestholdigt materiale i arbejdsområdet, skal området rengøres, før arbejdet sættes i gang. Alt løst og fast inventar rengøres for asbeststøv og fjernes fra området. Rengøring skal ske ved grundig støvsugning med en H-mærket støvsuger, og herefter eventuelt ved våd rengøring. Der skal anvendes særligt, støvafvisende arbejdstøj og åndedrætsværn.

Installationer, som ikke kan fjernes fra området, tildækkes lufttæt, inden arbejdet sættes i gang. Det gælder også for ujævne, ru og revnede overflader, som vil være svære at rengøre bagefter. 

Afsluttende hovedrengøring

Ved arbejde, hvor der kan være frigivet asbestfibre, skal der udføres en afsluttende hovedrengøring inkl. udluftning, så der ikke opstår risiko for indånding af asbest. Det gælder også for nedrivning på loftrum og andre små rum som fx varmerum.

Alle områder, som kan være forurenet med asbeststøv, støvsuges med en H-mærket støvsuger og afvaskes.

Efter hovedrengøringen foretages en grundig udluftning af et døgns varighed, så svævestøv med asbestfibre fjernes. Herefter foretages en grundig rengøring (støvsugning/afvask) og endnu en grundig udluftning af samme varighed. 

Rengøringspersonalet skal bruge de samme personlige værnemidler, som bruges under nedrivning.

Ved udvendig nedrivning af fx asbestholdige skifertagplader rengøres lægter, spær, murkroner mm i arbejdsområdet med en H-mærket støvsuger. Afskærmning af spær på undersiden gør rengøringen lettere.

Kontroller rengøringen, før de næste får adgang til området

Det er virksomheden, der udfører saneringsarbejdet, som har ansvaret for at rengøring og ventilering er forsvarlig i forhold til den næste virksomheds arbejde i området.

Når den afsluttende hovedrengøring inkl. udluftning er foretaget og inden afskærmning, sluse, ventilation, advarselsskilte m.v. fjernes, skal rengøringen kvalitetssikres.

Det kontrolleres, om arbejdsområdet er rengjort for synlige rester og fint støv. Hvis der er tvivl om kvaliteten af rengøringen, kan kontrollen suppleres med en geltape-test af asbeststøv på overflader eller en luftprøve, som opsamles på et filter med særligt udstyr. Begge dele bør foretages af en person med særlige kompetencer, og begge dele analyseres i et laboratorie.

På byggepladser, hvor bygherrens pligter er gældende, skal bygherren via sin arbejdsmiljøkoordinator sikre sig, at asbestområdet er rengjort og ventileret, inden det åbnes op for andre virksomheders arbejde. 

Hvis I overtager et område, der ikke er gjort ordentlig rent

Hvis I skal arbejde i et asbestsaneret område, skal I stille krav om, at området er rengjort og udluftet. Overtager I de andres efterladenskaber, overtager I også rengøringsopgaven.

Hvis I skal arbejde på et loft eller udskifte et tag, hvor der ligger asbeststøv og knuste materialer fra byggeriets opførelse, skal I sørge for, at der bliver gjort rent, før I går i gang, og at udgifterne til rengøring bliver lagt ind i entreprisen.

Eksempel på at rester af et gammelt asbestskifertag er efterladt på loftrummet. Der skal foretages asbestsanering, og isoleringen skal fjernes, før et nyt tag kan lægges.